Märts 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
‹‹ Veebruar | Aprill ››
Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolev kasutajaleping (edaspidi Leping) on sõlmitud internetilehekülje www.weby.ee (edaspidi Lehekülg) omaniku OÜ Plusmerk (registrikood 10685594) ja kasutajaks registreerunud isiku (edaspidi Klient) vahel.

1.2 Registreerudes internetilehekülje www.weby.ee kasutajaks, kinnitab Klient, et on tutvunud Lepinguga, nõustub Lepingu tingimustega ning kohustub neid täitma.

1.3 Kui mõni Lepingu säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega ei muuda see teiste sätete kehtivust.

1.4 OÜ Plusmerk osutatavaks teenuseks on peaasjalikult sõidukite ja muu vara (edaspidi Asjad) virtuaalsete enampakkumiste korraldamine Leheküljel. OÜ Plusmerk võib Leheküljel pakkuda ka muid teenuseid, mis on samuti hõlmatud käesoleva Lepinguga.

1.5 Enampakkumisel loetakse leping sõlmituks parimale pakkumisele OÜ Plusmerk poolt nõustumuse andmisega. Nõustumuse andmiseks kasutatakse Kliendi poolt esitatud kontaktandmeid. Nõustumuse andmine toimub üldjuhul Kliendi e-posti aadressile arve väljastamisega. Juhul kui Asja juures ei ole märgitud teisiti siis ostu - müügi leping sõlmitakse Kliendi ja OÜ Plusmerk vahel.

1.6 Leheküljel on võimalik vara müüa ka teisel isikul (edaspidi Teine Müüja), kes selleks soovi avaldab (edaspidi Komisjonimüük). OÜ Plusmerk ja Teise Müüja vahel sõlmitakse eraldi kirjalik vahendusleping. Asja ostu - müügi leping sõlmitakse sellisel juhul Kliendi ja Teise Müüja vahel. OÜ Plusmerk ei vastuta Teise Müüjaga sõlmitud ostu - müügi lepingu täitmise eest, samuti müüdavate Asjade kvaliteedi eest. Nõustumuse andmine Komisjonimüügi korral toimub üldjuhul e-kirjaga Kliendi poolt esitatud aadressi kasutades.

1.7 OÜ Plusmerk võib Leheküljel müüa Asju fikseeritud hinnaga. Fikseeritud hinnaga müügi puhul on selle kohta tehtud Leheküljel Asja juurde vastav märge. Fikseeritud hinnaga Asja müügi korral sõlmitakse ostu - müügi leping peale Kliendi poolt Asja ostuks soovi avaldamist. Enampakkumisel olevat Asja on võimalik osta fikseeritud hinnaga kuni oksjonivooru alguseni.

1.8 Lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad OÜ-le Plusmerk.

1.9 OÜ Plusmerk ei vastuta lehekülje kasutajate seadusevastase käitumise eest.

2. Kliendi õigused ja kohustused

2.1 Klient kohustub esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi.

2.2 Enampakkumisel kohustub Asja oksjonilt ostev Klient selle Asja ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim. Klient on teadlik, et ostupakkumise tegemine toob kaasa siduva ostukohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses.

2.3 Enampakkumisel parima hinna pakkumisel kohustub Klient tasuma OÜ Plusmerk poolt esitatava arve tähtaegselt so 7 päeva jooksul arve saamisest, kui ei ole lepitud teisiti.

2.4 Teise Müüja müüdavatele asjadele parima pakkumise tegemisel peab Klient sõlmima ostu - müügi lepingu 2 tööpäeva jooksul peale nõustumuse saamist ning tasuma Asja eest 7 päeva jooksul peale ostu-müügi lepingu sõlmimist, kui ei ole lepitud teisiti.

2.5 Fikseeritud hinnaga Asja ostes peab Klient tasuma OÜ Plusmerk poolt esitatava arve koheselt peale arve saamist, kui ei ole lepitud teisiti.

2.6 Klient kinnitab, et ta on enne pakkumise tegemist Leheküljel pakkumisel oleva Asja üle vaadanud, on teadlik selle seisundist, komplektsusest, selle puuduste olemusest, täiendavate puuduste ilmnemise võimalusest. Klient kannab Asja vastuvõtmise hetkest kõik Asja kasutamisega seotud riskid.Klient võtab enda kanda Asja mistahes varjatud puuduste ilmnemise riisiko ning Asja seisundist (sh puudulikust komplektsusest) tuleneva vastutuse.

NB! Kõigi oksjonil olevate sõidukite odomeetri näit on informatiivne. Odomeetri näit ei pruugi ühegi meie poolt müüdava sõiduki puhul näidata reaalset läbisõitu.

2.7 Klient kohustub peale Asja eest tasumist selle OÜ Plusmerk müügiplatsilt (aadress: Nuhja Kopli Küla Rae Vald Harjumaa) 5 tööpäeva jooksul peale arvel märgitud tasumistähtaega ära viima. Asja tähtaegselt ära viimata jätmise korral on OÜ-l Plusmerk õigus nõuda Asja hoiukulude eest 5€ (summale lisandub käibemaks) päevas iga hilinetud päeva kohta.

2.8 Klient kohustub informeerima OÜ-t Plusmerk koheselt kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega.

2.9 Klient kohustub koheselt elektronposti teel informeerima OÜ-t Plusmerk Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

2.10 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid. Kliendina registreeritakse ja Lehekülje kasutajana aktsepteeritakse vähemalt 18 aastast teovõimelist Eesti või muu riigi füüsilist isikut või nõuetekohaselt registreeritud juriidilist isikut, mille esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.

2.11 Klient kohustub hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Lehekülje kasutamisel. Klient on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et OÜ-l Plusmerk ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.

2.12 Klient on teadlik ja nõustub sellega, OÜ-l Plusmerk on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3. OÜ Plusmerk õigused ja kohustused

3.1 OÜ-l Plusmerk on kohustus müüa Asi parima pakkumise teinud Kliendile tema poolt tehtud pakkumishinnaga, millele lisatakse omanikuvahetuse registreerimisel Autoregistrikeskuses riigilõiv toimingu teostamiseks.

3.2 OÜ Plusmerk kohustub edastama 3 tööpäeva jooksul peale enampakkumise lõppemist nõustumuse enampakkumisel parima pakkumise teinud isikule.

3.3 OÜ-l Plusmerk on kohustus teha Asi Kliendile kättesaadavaks peale ostetud Asja eest tasumist.

3.4 OÜ Plusmerk on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh muutma Leheküljel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:

 1. rikub Lepingut või Lepingust tulenevaid Kliendi kohustusi;
 2. on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

3.5 Punktides 2.2 – 2.5 sätestatud Kliendi kohustuste rikkumise korral on OÜ-l Plusmerk õigus Kliendilt nõuda leppetrahvi, mille suurus on 20% oksjoni lõpphinnast, minimaalselt aga 30€.

3.6 OÜ-l Plusmerk on õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus keelduda teatades sellest OÜ-le Plusmerk.

3.7 Klient annab nõusoleku OÜ-le Plusmerk Kliendi Isikuandmete töötlemiseks Lepingus sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

3.8 OÜ Plusmerk ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta va juhul, kui andmeid edastatakse võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt).

4. Lõppsätted

4.1 Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja OÜ Plusmerk lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

4.2 Kliendil on õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus Lepinguga reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused.